Ansøgning om tilskud

Blandt Nyborg bys kulturelle og historiske værdier hører bevaringsværdige facader i Nyborgs gadebillede, hvor bevarelsen indbefatter restaurering af eksisterende bygningsdele såvel som retablering af de tabte. Chr. II’s Kulturelle & Historiske Fond giver derfor tilskud til såvel restaureringshåndværk som montagehåndværk i forbindelse hermed, for eksempel bevarelse og retablering af ældre hoveddøre og porte, smedejernsgelændere, trappesten og øvrige arkitektoniske elementer af væsentlig betydning for bevarelsen af facadernes kulturelle og historiske værdier.

For restaureringshåndværk og bevarelse af eksisterende bygningsdele er betingelsen for tilskud, at arbejdet udføres efter de oprindelige håndværksmæssige principper og med anvendelse af den tids materialer og beslag, samt:

-At arbejdet overdrages til håndværkere og rådgivere med de fornødne kvalifikationer dokumenteret med relevante referencer.

-At der via den kommunale forvaltning er opnået dispensation fra gældende regulativer eller lignende, som kunne stille sig i vejen for anvendelse af de oprindelige håndværksmæssige løsninger.

For montagehåndværk og retablering af tidligere bygningsdele med nutidige industriprodukter er betingelsen for tilskud, at industriprodukterne i proportioner, farver, materialer og detaljer harmonerer med de stiltræk, der historisk er knyttet til de facader, produkterne indplaceres i, hvilket dokumenteres med fotos og tegninger.

For begge typer håndværk gælder, at ansøgninger skal vedlægges en overslagspris for arbejdets udførelse.

Fonden forventer årligt at kunne yde 25.000 – 50.000 kroner i tilskud alt afhængig af fondskapitalens afkast.

Bedømmelse af indkomne ansøgninger og tildeling af tilskud vil ske hvert år i maj måned. Er der herefter penge tilbage til udlodning, vil ansøgninger indsendt efter 1. maj blive behandlet løbende.

Ansøgninger med dokumentation i forhold til ovennævnte betingelser for tilskud sendes til:

Chr. ll’s Kulturelle & Historiske Fond
Erling Palmer Hansen
Sommerbyen 52
5800 Nyborg    

E-post: chr2s.fond@live.dk